Γεώργιος Γλούμης

MSc. Καθηγητής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού / Personal Trainer